ازدواج موفق

((اصول حاکم بریک ازدواج موفق ))

 

اگرمی خواهید ازدواجی شادوموفق داشته باشید وبرای همیشه به خوبی وخوشی زندگی کنید ؟

 

اگرمی خواهید باهمسرتان خیلی نزدیک وصمیمی باشید ؟

 

اگرمی خواهیددرزندگی مشترکتان همواره سایه خوشبختی وآرامش افکنده باشد؟

 

رابطه زناشوئی می تواند دستمایه شادی ودرغیراین صورت منبع بزرگ رنج وتالم باشد اماعوامل موفقیت وروابط صمیمانه کدامند ؟کسانی درروابط صمیمانه خودموفق می شوند که ازمهارت های ویزه ای برخوردارند مطالب فوق رابه دقت بخوانید وتمام تلاشتان رابکنید که درزندگی مشترکتان به این گونه رفتارکنیدوآنقدراین مطالب رابخوانید وتکرارکنید که ملکه ذهنتان شودتایک ازدواج موفق داشته باشید چراکه ازواج موفق سرچشمه واساس یک زندگی سالم فردی واجتماعی است چنانچه ازدواج موفق باشدنه فقط زوجین بلکه فرزندان خانواده نیزازامنیت وسلامت روانی برخوردارمی گردند وحالاتی نظیرامنیت وآرامش ودوستی وصمیمت متقابل وامیدواری به زندگی وشعف درآنهابوجودمی آید . همسرداری مهارتی است که زوجین باشناخت توانمندی ها،تفاوت ها وحساسیت های یکدیگربتوانند نیازهای جسمی وعاطفی وروانی وجنسی طرف مقابل پاسخ دهند بطوری که هردواحساس رضایت خاطرنموده وبه آرامش نسبی دست یابند واین مهم زمانی ظهورمی کند که به کلیدهای برقراری ارتباط صحیح باهمسرخودتوجه کنید .مطالب زیرهمان کلیدهای برقراری ارتباط صحیح است راه حل هایی برای تحکیم وتقویت روابط صحیح بارعایت این اصول خواهید فهمید چقدرخوشبخت هستید وچه زندگی آرامی دارید زندگی که همه آرزوی آن رادارند :

 

سیب سرخ زندگی راباهمسرتان میل کنید !

 

سعی کنید بیشترازآنکه درانتظاردریافت چیزی ازهمسرتان باشید چیزی به اوببخشید اگرهدف شما ایجادحس رضایت وخوشبختی درهمسرتان باشد مطمئن باشید فرصت های زیادی برای دستیابی به این نیت خواهیدیافت  دراین صورت شما نیزازتوجه ومحبت همسرتان برخوردارمی شوید زیراهمه انسانها همواره درتلاشند خوبی های دیگران راجبران کنند .

 

وقتی همسرتان باشماتند برخوردمی کند سکوت اختیار کنید ودرصدد جبران این عمل اوبرنیایید .اگردربرابرحرکت ناشایست همسرتان نسبت به شما ساکت بمانید نه تنها ازبحث های غیرضروری جلوگیری می کنید بلکه نقطه ضعف خودرابه همسرتان نشان نداده اید پس سعی کنید خونسردی خودتان راحفظ کنید وبه گفته های اوکه ازروی عصبانیت است اهمیت ندهید پس ازاینکه همسرتان آرامش خودرابه دست آورد دریک موقعیت مناسب ودرزمان بهتر بااودرباره رفتارش صحبت کنید ووی رامتقاعد سازیدکه رفتارزشتی انجام داده وبرخورد نامناسبی باشماداشته است .

 

ازهمسرتان توقع غیرواقعی نداشته باشید زیراانتظارات غیرواقعی ودورازموقعیت زندگی سبب بروز عصبانیت درگیری هاوکشمکش هایی می شود وگاهی منجربه مشکلات حل نشدنی خواهدشد .

 

مطمئن باشید همه همسران روی زمین بی عیب ونقص نیستند شماهم ممکن است نقطه ضعفی داشته باشید پس هیچگاه اورابادیگران مقایسه نکنید چراکه همسرتان سرخورده می شود هیچگاه اجازه ندهید چنین حالتی برای همسرتان پیش بیاید .

 

به همه مسایل به دید مثبت نگاه کنید بدبینی درزندگی آفت است درمقابل خوش بینی وداشتن دید مثبت سبب استحکام بیشتر درزندگی مشترک وایجاد عشق وعلاقه بیشترخواهدشد .اززمانی که ازخواب بیدار می شوید عینک خوشبینی رابه چشم بزنید وتااخرشب هم به چشم داشته باشید .نادیده گرفتن خطاها وبزرگ ننمودن آن یک امتیاز درزندگی تان محسوب می شود پس تلاش کنید به این امتیاز دست یابید .

 

همسرتان را مقصرجلوه ندهید وبه خاطراشتباهاتش اوراسرزنش نکنید تنها وظیفه شمااین است که باید کاری کنید که ازتکراراشتباهاتش جلوگیری کنید اورابه خاطراشتباهاتش سرزنش نکنید که دل ازرده می شود واحساساتش جریحه دارمی شود ودربرابرتان خردشده وچون شیشه ای می شکند شرمنده شدن درزندگی اعتمادبه نفس راازبین می برد بامسخره گرفتن همسرپایه وبنیان خانواده خواهد لرزید وبه مرورزمان خواهد ریخت .

 

اشتباهات وخاطرات تلخ گذشته رابه فراموشی بسپارید وسعی کنید درزمان حال زندگی کنید ودرتلاش تغییر شرایط امروززندگی خودباشید درزندگی هرفردی ممکن است اتفاقات ورخدادهای تلخ وی دهد اگربخواهید همیشه ذهن وروح خودرامشغول به ان وقایع کنید زندگی به کام تان تلخ خواهدشد وروزبه روزافسرده ترمی شوید وناامیدی به سراغتان می آید پس گذشته های تلخ وسیاه رادوربریزید وبه اینده امیدوارباشید .

 

درزندگی هدفمندباشید واهدافتان راطبقه بندی کنید وتمام فکرخودرابرای داشتن یک محیط زندگی آرام متمرکزکنید برای رسیدگی به همسرتان به بچه ها ومطالعه وتفریح وغیره باید برنامه ریزی کنید ودربرنامه روزانه خودوقتی رابرای صحبت باهمسرتان ودرکناراوبودن  اختصاص دهید .

 

هیچ گاه باهمسرتان وارد جنگ وقدرت نشوید تفاهم وتوافق درزندگی حرف اول راخواهد زد بدانید که هرفرد قدرت ومهارت خاص به خودرادارد .مرددریک جایگاه قرارگرفته وزن درجایگاه دیگر پس هیچگاه خودرابرترازهمسرخودنپندارید بلکه هم زن وهم شوهر دریک مقام ومرتبه می باشد که هریک درزمینه ای خاص مهارت وقدرت دارد وباید ازآن استفاده کرده ودوشادوش یکدیگر زندگی رابچرخانید .

 

فداکاری وگذشت درزندگی حرف اول رامی زند همواره گذشت داشته باشید .گذشت به معنای تسلیم شدن نیست بلکه به معنای این است که این نیز بگذرد .

 

همیشه به همسرتان اعتمادداشته باشید وواقعا دوستش بدارید بدانید که امواجی که ازسوی شمابه قلب همسرتان می رود صداقت وحقیقت رابیان می کند پس اوراواقعی دوست بدارید وظاهرسازی نکنید عمیقا وباشوروهیجان علاقه خودرابه اونشان دهید این تنهاراهی است که می تواند زندگی رابه مرحله تکامل برساند .

 

هرگزبه وریاهای همسرتان نخندید وبه رویاهای اواحترام بگذارید بدانید که زندگی بارویاهای زیبا شکل می گیرد .

 

همسرتان راازرئی بستگانش موردقضاوت قرارندهید ودهن بین نباشید .وقتی همسرتان ازشماسوالی می کند که نمی خواهید پاسخ بدهید لبخندبزنید .

 

ازایجادسوء تفاهم خودداری کنید ومحیط خانه رابرای بوجود آوردن سوء تفاهم آماده نکنید .

 

دوست همسرتان باشید ومانند یک دوست واقعی درشادی هاوغم هایش شرکت کنید .درزندگی درآنچه که دارید باهم شریک باشید

 

Yشادباشید حتی اگرخسته هستید سعی کنید خودراخوشحال وسرحال نشان دهید تاخستکی راازشریک زندگی خوددورکنید .شنونده خوبی باشید هنگام صحبت کردن باهمدیگربه چشمان هم نگاه کنید صحبت یکدیگرراقطع نکنید .

 

Yصبورباشید اگررفتارهمسرتان راخوشایند نمی دانید بهتراست باحوصله وتامل ودرشرایط مناسب بااوازچگونگی رفتارش سئوال کنید .کم توقع باشید وازهمسرتان به اندازه توانای اش توقع داشته باشید .

 

Yمشوق همسرخودباشید .خوشبین باشید ومثبت نگرباشید .یکدل باشید

 

بایکدیگرمهربان باشید وبه یکدیگرمحبت کنید همواره زیبایی هاوخوبی های طرف مقابلتان راببینید .

 

Yبایکدیگرشوخی وبازی کنید سعی کنید دربحران هاومشکلات یکدیگرراشادکنید وبخندانید .

 

اگرمی خواهید باکسی وقت بگذرایدترجیح دهیدباهمسرتان باشدنه شخص دیگری .برای درکنارهم بودن لحظه شماری کنید .

 

Yبه طورمسالمت آمیزاختلافات راحل کنید .تقریبا همه زوج هابایکدیگراختلاف دارند موضوع اصلی اختلاف نظرنیست آنچه اهمیت دارد چگونگی کنارآمدن بااین اختلاف است برای حل مشکلاتتان راه حل درستی پیداکنید وازبحث وجدل بی خودی خودداری کنید  .

 

Yخشم وعصبانیت خودراکنترل کنید  هنگامی که دچارخشم وعصبانیت می شوید موضوع راکش ندهید وغرنزنید سعی کنید موضوع رافراموش کنید دریک رابطه سالم زن وشوهربعدازبروزاختلاف ومشکل خیلی سریع موضوع راتمام می کنند وازان می گذرند وبه عشق وصمیمت قبلی خودبازمی گردند .

 

Yبه عشق یکدیگرپایبندباشیذدردشوارترین شرایطزندگی بازهم پایبند عشق یکدیگرباشید درصورت اشتباه یاخطای یکدیگربازهم عاشق یکدیگربمانید

 

Yبه حرفهای یکدیگرگوش بدهید همدیگررادرک کنید رازهایتان رابدون ترس ازداوری برای شریک زندگیتان درک کنید تمام حرفهای طرف مقابلتان رابشنوید وبااواحساس همدردی کنید واورازیرسوال نبرید ودرمقابل اوجبهه نگیرید .

 

Yهمان طورکه می دانیدبعضی افرادبه طورناخوداگاه دارای شخصیتی سالم ومهربان ومتعهد وعاشق ومسوول وشوخ طبع هستند وبعضی دیگربه دلیل شرایط بدزندگی فاقد چنین شخصیتی هستند وبه مرورزمان بایدروی خودکارکنند تانقاط ضعف شخصیت شان راترمیم کنند رابطه خوب وموفق رابطه ای است که طرفین خودرادوست داشته باشند وهمان طورکه هستند خودرابپذیرند درعین حال عاشق همسرشان باشند وهیچ چیزنتواند رابطه بین آن هاراخدشه دارکند .

 

Yهرگزهمزمان باهم عصبانی نشوید .هرگزبرسریکدیگردادنزنید مگراینکه خانه تان درحال اتش گرفتن باشد .

 

Yاگرقراراست دردعوایکی ازشما پیروزشود اجازه بدهید همسرتان پیروزباشد .اگرمجبوریدازیکدیگرانتقادکنید باعشق انتقادکنید .

 

Yدعوادونفره است وشخصی که بیشترصحبت کندبیشتردچاراشتباه می شود .

 

وهزاران نکته دیگروجوددارد اما اگرزوج ها بتوانند چندنکته بالاراهم رعایت کنند یک زندگی موفق وآرام خواهند داشت .

 

پیش به سوی بهتربن ها ،

 

زندگی خیلی مهربونه ووقتی مهربونه که باتمام لحظه هاچه خوب وچه بدهم سوبشیم وقتی زندگی ازراه های پرپیچ وخم ماروپیش می بره وقتی توی زندگی به صخره  بزرگی برمی خوریم همیشه منتظریم یکی ازراه برسه واین صخره روکناذبذاره تاراحت حرکت کنیم به خودمون زحمت نمی دیم مثل یه رودازکنارصخره راهی برای رهایی پیداکنیم زندگی خودش راهوبه مانشون می ده به شرطی که مابخواهیم .وقتی به مشکلاتی برمی خوریم که حتی نگاه کردن به اونهاماروازهوش می بره خودزندگی باروش های خودش ماروهول می ده که ازرومشکلات بپریم همیشه می ترسیدم همیشه ازروبه روبامشکلات وسختی هامی ترسیدم همیشه دوست داشتم زندگی وروزهاباب میل خودم پیش بره ولی زندگی بهم یاددادنترسم وجلوبرم تابه چیزهایی که دوست دارم برسم بایدباراضافی روازکوله بارم حذف کنم تاراحت پیش برم بایدازتوکوله بارم بی صبری ، زیاده خواهی ، بی حوصلگی ،وخیلی چیزهای اضافی روبردارم تاکوله بارم سبک بشه وآنقدرپیش برم تابه چیزی که می خوام برسم .نبایدفراموش کنم که :

 

خوشبختی تصادفی نیست راه ورسمی دارد که باید آموخت !

 

این مطالب هرچنداندک امادریایی ازدرس وتجربه بزرگانی است که همواره درزندگی شان موفق وشادبوده اند .بخوانیم وعمل کنیم تاماهم به آرامش وخوشبختی برسیم .

 

دیوار شیشه ای خودرابشکنید :

 

آنچه راکه درمزرعه ذهن خودکاشته ایددروخواهیدکرد.درهمه حال باید تفکروباورتان رانسبت به موضوعات عوض کنید آن هایی که ازدیگران انتظارندارندتابه گونه ای خاص رفتارکنند زندگی راحتر وآرامش خاطربیشتری دارند وقتی ناراحت شدیدبه خاطربیاوریدکه این دیگران نیستندکه شماراناراحت می کنند بلکه باوروطرزتفکرشماست آنچه باعث می شودکه شماآزارببینیدتنهاتفکرات شماست وشما میتوانید آنهاراتغییردهید سعی کنید مثبت بیندیشید.تقویت ذهن واندیشه شبیه تقویت بدن انسان است .اگرچندساعت ورزش کنیم وبعدبرای دیدن خودتان جلوی آیینه بروید   هیچ تغیری مشاهده نخواهید کرد همین طوربرای یک روزمثبت فکرکنیدهیچ تغییری درشماایجادنخواهد شد امااگربرای چندماه به افکارتان نظم بدهید ودرصدد تغییر باورهایتان برآییدتغیرات زیادی درزندگیتان مشاهده میکنید .پاکسازی افکار وعقاید منفی کارسختی است اغلب هنگامی که منفی فکرمیکنید ویااشتباه می کنید خودتان متوجه نیستید اگرزندگی شما مطلوب نیست به خاطراین است که مطلبوب  فکرنمی کنید .اگرچیزی درزندگیتان شماراناراحت ونگران میکند درموردش صحبت نکنید .وقتی درموردآن موضوع صحبت می کنید شمابه آن انرزی می دهید وآن موضوع رازنده نگه می دارید .

 

وقتی می خواهید کسی رادوست داشته باشید خیلی بردباروصبور می شوید وهنگامی که ازکسی خوشتان نمی اید ومی خواهید ازاومتنفرباشید روی اشتباهات اوتمرکز می کنید این رفتاردیگران نیست که مشخص می کند شماچه احساسی نسبت به آنهاداشته باشید این طرزنگرش شمانسبت به آنهاست .اغلب آنهایی که به نقاط ضعف دیگران توجه می کنند معمولا ازخودشان باچنین جملاتی دفاع می کنند .

 

شما می توانید به خوبی وانچه راکه دیگران می پسندند توجه کنید واین گونه روابط خودتان رابادیگران بهبود ببخشید به روابط ونقاط مثبت دیگران توجه کنید .

 

به جای گله ازسنگینی بارزندگی شانه هایت رابزرگتر کن !

 

نوع مصیبت مهم نیست ، بلکه طاقت واستقامت انسان درعبورازدل مصیبت هاست که تعیین می کند اوچقدر خوشبخت است .وقتی یک اتفاق ناملایم وکوچک درزندگی کمرتوراخم می کند واعصابت رابهم می ریزد اما یک مصیبت ده هاهزاربارسنگین تربرای فرددیگری اصلا اهمیت ندارد وبه راحتی ازکنار آن می گذرد به راستی کدام یک بیشترقابل ترحم هستید ؟

 

اگردرجریان رودخانه زندکی صبرواستقامت وتحمل توکم وضعیف باشد هرتکه چوبی وهرتخته سنگی می تواند برای این رودضعیف مانعی عظیم وعبورنکردنی تلقی شود وتورامتوقف کند واززندگی تو مردابی ایتا وبی حرکت بسازد .وقتی می گوییم مثبت بیندیشید رفتارهای منفی وآزاردهنده اطرافیان خودرانادیده بگیرید وآن رانشانه مشکلات روانی وروحی وذهنی ایشان بدانید وبرای درمان این مشکلات باآنها همراهی کنید درواقع به شما می گوییم که این گونه نگرش تحمل وطاقت خودرادرمقابل آزارهای لفظی وکلامی ورفتارهای خصمانه اطرافیان وانسان هایی که درطول روزدرکوچه وخیابان می بینید افزایش دهید .کسی که درزندگی خودبه عبادت می پردازد درحقیقت مشغول بزرگ کردن عرض شانه های روح خودبرای تحمل بارهای سنگین تروآرامش واطمینان بیشتراست .اگردرزندگی مشکلی داری ونمی توانی درمقابل آن بایستی وچشم درچشم مشکل بدوزی وازآن عبورکنی سریعا تسلیم نشو وخودرابی اراده به جریان زندگی مسپار .کمی ازمشکل فاصله بگیر وبه شانه های ذهن وجسم وروح خودت خیره شو.نگاهت رابه آسمان بدوزوازخالق هستی بخواه تااین شانه هارابزرگترسازد .به محض اینکه چنین خواهشی رابه سمت آسمان روانه ساختی دیگرمنتظراجابت مباش مطمئن باش که خالق کاینات بلافاصله جواب تورامی دهد منتظر تاییدازسوی انسانهای دیگرهم مباش .اجابت این دعا راازسوی خالق کاینات به صورت آرامش عمیق دروجودخودت حس کن ودوباره به سوی مشکل خیره شو آن گاه درکمال حیرت خواهی دید که مشکل هنوزهم درمقابل توست ولی ریزوکوچک وبی اهمیت که ارزش نگاه کردن ندارد آن گاه قدم برداروازآن مشکل عبورکن .

 

هنر حفظ انگیزه ها :

 

تابه حال چندنفررادیده ایدکه بااشتیاقی شورانگیز ووصف نشدنی فعالیتی راشروع کرده اند اما پس ازمدتی که باواقعیت هاوموانع کارروبه روشده اند به تدریج سردشده ودریگراشتیاقی برای ادامه مسیرندارند این احرازگاهی اوقات دراثریک اتفاق مثل صحبت کردن بایک دوست ، شرکت کردن دریک کلاس آموزش تکنیک های موفقعیت بایک تفکرآنی ولحظه ای به یک باره انگیزه بسیاربالایی برای موفق شدن پیداکرده اند .اما نکته اینجاست که مسیرموفقیت یک جاده تمام آسفالت نیست وگاه وبیگاه بایدازپیچ وخم خای بسیار برای رسیدن به مقصد نهایی گذرکرد .روان شناسان معتقدند که ابتدا آن چه درذهن شکل میگیرد یک تخیل است پس ازمدتی آن تخیل تبدیل به آرزومی شودوسپس آرزوبه امید وآن گاه امید درصورت استمراربه اشتیاق سوزان تبدیل می شود .اشتیاق سوخت لازم برای موفقیت است .اگربتوان انسان رابه یک اتومبیل تشبیه کرد می توان گفت که انسان برای رسیدن به موفقیت همان قدرنیازمندشورواشتیاق است که اتومیبل به بنزین برای حرکت .نویسنده مشهوربرزیلی دراین باره می گوید: ماشوروشوق خودرابه دلیل شکست های کوچک ولازمی که درمسیرمبارزه درست به آن برمی خوریم ازدست می دهیم وچون فراموش می کنیم که شوق یک نیروی برتراست که به سوی پیروزی نشانه می رود می گذاریم ازدستمان برود بدون انکه بفهمیم به این ترتیب معنای حقیقی زندگی مان راازدست داده ایم .شاید گفته شودکه ازدست رفتن اشتیاق امری غیرارادی وخارج ازکنترل بشراست .این گفته شایدبرای افرادمعمولی درست باشداما برای انسا نها ی که مایلند سررشته همه امورزندگی خودرادردست داشته باشند فقط یک بهانه است .اما چگونه می توان به این معضل که باعث می شودمیلیونها فعالیت سازنده ومثبت دردنیانیمه تمام بماند مقابله کرد ؟برای این کارچهارشیوه وجوددارد اول اینکه بایدترس ازشکست رادرهم شکست .زمانی راکه کودک بودید وتازه می خواستید راه رفتن رابیاموزید به خاطربیاورید یادتان می اید چندبارزمین خوردید تاراه رفتن راآموختید ؟فکرمی کنید اگردرآن زمان بعدازچهاربارزمین خوردن اشتیاقتان رابرای تلاشی دیگروایستادنی دوباره ازدست می دادید هم اکنون چه اتفاقی می افتاد ؟ جزاینکه الان درسن بلوغ هم می بایستی چهاردست وپاراه می رفتید ؟ مادرکودکی ازشکست نمی ترسیم امادربزرگسالی وحشت داریم .روش دوم اینکه باتری انگیزش خودرامدام شارز کنیم .چگونه ؟ یادآوری هدف اولیه وتجسم خلاق به طورمکرریعنی تصویرموفقیت نهایی رادرذهنمان ببینیم وباآن زندگی کنیم ومطمئن باشیم که آن تصویردردنیای واقعیت اتفاق خواهد افتاد البته اگر کمی تلاش کنیم وازهدف خوددلسردنشویم .سومین روش اینکه گاهی بایددرکنارتوجه به کیلومترهای باقی مانده ازراه به مسیرطی شده هم نظر بیندازم وهرگاه تنبلی وناامیدی به سراغمان آمد ازخودبپرسیم تااین جای راه بازحمت فراوان آمده ام حالا حیف نیست که کارم رانیمه تمام بگذارم ؟ این پرسش به شما نیرووانگیزه لازم رابرای ادامه مسیر می دهد .

 

آیا جدائی همیشه بهترین راه حل مشکل درزندگی زن ومردهاست ؟جدایی زن و مرد..

 

توقع اینکه: بگویم حق باشماست ، اما باگفتن این جمله هیچ تغییری درزندگی تان ایجاد نخواهد شد .شاید تسکین موقتی ولحظه ای بردردهایتان باشد اما درمانش نخواهد بود .برای یکبار هم که شده به حرف کسی گوش کنید که به اوایمان دارید .بگذاریدتاحرفهایش همچون پتکی براندیشه های نادرستتان فرودآمده وازدرون تغییرتان دهد.بیا یکبارهم که شده ازخود بپرس پس کی به سن بلوغ خواهی رسید ؟  آیا فکرمی کنید باجدائی ازهم اوضاع روبه راه خواهد شد؟ آیا فکرمی کنی باجدائی یکی دیگرغیرازهمان نوع راانتخاب خواهی کرد؟

 

آیا فکرنمی کنی باجدائی وفقط به خاطرخودت بی عدالتی درحق طرف مقابل بوجودبیاید ؟ مطمئن باش تازمانی که اندیشه هاوذهنیت کهنه ات راکاملا دور نینداخته باشب بازهم گرفتار همان نوع انتخاب خواهی شد .باورکن که جزتغییردرذهن واندیشه خودتان هیچ راه دیگری برای تحول وجود ندارد .شاید تو50درصد حق داشته باشی ولی درمورد 50درصد بقیه ؟ عاقلانه ترفکرکن  .هنوز هم دیر نیست هنوز هم می توانی زندگی ات راتغییر دهی هنوز هم امید هست .اما حالا امید هست اما انتظار نداشته باش وقتی زمان گذشت وتوبه اشتباهاتت پی بردی بازهم امید باشد .جدائی همیشه بهترین را ه حل نیست برای یکبارهم که شده ازکارهایی که انجام می دادی دست بکش وکاری راانجام بده که هرگز انجام ندادی برای یکبارهم که شده تغییر کن .ازبنیان تغییر کن وبه شخصیتی تازه تبدیل شو وبه شخصیتی تازه تبدیل شو وقتی توکاملا شخص جدیدی شدی زندگی هم تغییر خواهد کرد هرگز امیدنداشته باش که دیگری تغییر کند زندگی هنوزهم می تواند بهشت شود هرگز دیر نیست .برای این تغییر بزرگ به شهامتی بزرگتر نیاز است فقط کافی است که ازآنچه قبلا انجام می دادی دست برداری .تغیرات اندکی درزندگی ورفتارت اعمال کن آن وقت بی گمان ازنتیجه اش تعجب خواهی کرد .دیگربه خودت اجازه نده حرف حرف خودت باشدبه حرف دیگران گوش کن شاید ،شایدکه نه حتما نتیجه بهتری بدست خواهدآمد .شادباش دستانش رادردستانت بگیر .به رویش لبخندبزن اون نیز انسان است وهم اندازه که توشاید بیشتر به عشق نیازمنداست .تنها درچنین حالتی است که ناب ترین پدیده مذهبی یعنی عشق رخ می دهد تودراین حال تمام وجوت رادروجوداوخالی می کنی اما درونت خالی نمی ماند چراکه خداجای خالی ات راپرمی کند جدای داروی درد نیست هنوز هم دیرنشده با کمی مهربانی بهشت همین نزدیکی هاست .

 

 

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

چگونه خود را دوست بداریم؟

    بعضی افراد گمان می کنند دوست داشتن خود کار ساده ایست و بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *