بایگانی برچسب: نقش والدین در خود پنداشت کودک.مشاوره.روانشناسی.سایدا.نوروفیدبک/بیوفیدبک

نقش والدین در خود پنداشت کودک

نقش والدين درتحول خود پنداشت كودك مقدمه پيشترهم بيان شدكه خودپنداشت (seidf-concept)؛مجموعه تصاويري است هرفردازخويشتن دارد .تصاويرمختلف درباره تواناييها؛ناتواناييها؛شكستها؛نگاه ديگران درباره فردو…گرديك تصويرمنسجم جمع مي شوندوكليتي سازمان يافته رابه نام خودپنداشت بوجودمي آورندهرفردداراي خودپنداشت است وهراندازه كه سن اوافزايش مي يابد.خودپنداشت اوپيچيده ترومتحول ترمي شود.عوامل متعددي درپديدآيي وشكل گيري خودپنداشت دخالت …

توضیحات بیشتر »