کلينيك سايدا اماده همكاري با مديران ومربيان مهدكودكها ،خانه كودك هاو مدارس ميباشد.

کلينيك سايدا اماده همكاري با مديران ومربيان مهدكودكها ،خانه كودك هاو مدارس ميباشد.

١-برگزاري جلسات مشاوره روانشناسي فردي وگروهي

٢-برگزاري کارگاه هوش هشتگانه

٣-اجراي طرح پايش روانشناختي

٤- ‍ کارگاه بازی درمانی  (کنترل خشم)(افزایش توجه وتمرکز) (خویشتنداری) (دقت و سرعت عمل)
زیر نظر متخصص فرشته علیدادی
دکترای روانشناسی تربیتی

۰۲۱۲۲۵۲۸۴۷۳                                                                                                  ۰۹۱۲۶۰۹۲۶۳۶
@saidaandroyana
www.sai-chi.com
Instagram ; saida-royana-center