کارگاه هنردرمانی

کارگاه هنردرمانی روز دوشنبه مورخ 92/5/21 در مرکز سایدا زیر نظر متخصص هنردرمانی (دارای مدرک تخصصی از امریکا و کانادا) برگزار می شود.

مدت این دوره 12 جلسه ،هفته ای یکبار و دو ساعت می باشد.

میتوانید برای داشتن اطلاع بیشتر از مقوله ی هنر درمانی به قسمت خدمات ارائه شده در سایت مراجعه بفرمائید.

برای ثبت نام  لطفاً با مرکز تماس بگیرید.

شماره های تماس:73 84 52 22