مشاوره در طبیعت

برنامه های جدید سایدا:

مرکز سایدا در نظر دارد برنامه جدیدی را برای شما دوستان تدارک ببیند :

مشاوره در طبیعت

در طبیعت دور هم جمع می شویم و بهمطالب روان شناسی می پردازیم .از این طریق دوستانی که شرایط استفاده از مشاوره های مرکز سایدا را ندارند میتوانند در این طرح با ما همراه باشند .

دوستانی که تمایل به همراهی ما در این طرح را دارند با مسئول هماهنگی مرکز سایدا تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:22528473