logo saida farsi1

مشاوره تحصیلی

از طریق راهنمایى تحصیلى به دانش‌آموز کمک مى‌شود تا بتواند دروس و رشته تحصیلى مناسبى را انتخاب کند، از قوانین مدرسه و مقررات آموزشى و امتحانى آگاه گردد، و مشکلات درسى خود را مرتفع سازد. هدف نهائى راهنمایى تحصیلی، کسب موفقیت تحصیلى است. آموزش شیوه‌هاى صحیح مطالعه و تمرین دروس، نحوهٔ استفاده از منابع، و یادگیرى یادداشت‌بردارى و خلاصه کردن کتاب از شیوه‌هاى اجرائى راهنمایى تحصیلى محسوب مى‌شوند. مسلماً هدایت دانش‌آموز به رشته‌هاى مناسب تحصیلی، عامل مهمى در موفقیت تحصیلى است. دانش‌آموزان باید از ارتباط بین رشته‌هاى تحصیلى و مشاغل آگاه شوند. زیرا راهنمایى تحصیلى مقدمهٔ راهنمایى شغلى است.