برگزاری کلاس بازی درمانی در مرکز روانشناسی سایدا

کارگاه بازی درمانی در مرکز سایدا با ظرفیت محدود اغاز به ثبت نام فرزندان شما عزیزان میکند

(کنترل خشم)(افزایش توجه وتمرکز) (خویشتنداری) (دقت و سرعت عمل)

زیر نظر متخصص فرشته علیدادی دکترای روانشناسی تربیتی                                                                                                                                                                                                                                                                ۰۲۱۲۲۵۲۸۴۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Instagram ; saida-royana-center